Product functies

SALONIZED

VERKLARING INZAKE PRIVACY & COOKIES

ONDERSTAANDE OVEREENKOMST, DIE BESTAAT UIT EEN VERKLARING INZAKE PRIVACY EN COOKIES (HIERNA GEZAMENLIJK: DE ‘VOORWAARDEN’) IS GESLOTEN TUSSEN U EN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID SALONIZED B.V. , STATUTAIR GEVESTIGD TE AMSTERDAM (INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 65211685) (‘SALONIZED’), EN IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM, DE WEBSITE, EN DE CONTENT DAARVAN, VOORZOVER VAN TIJD TOT TIJD AAN U TER BESCHIKKING GESTELD, UW PRIVACY EN DAARAAN VERWANTE ZAKEN.

HIERNA WORDT HET PLATFORM EN DE CONTENT ERVAN HET ‘PLATFORM’ GENOEMD, EN DE WEBSITE EN DE CONTENT ERVAN HIERNA GEZAMENLIJK DE ‘WEBSITE’. IN HET KADER VAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDT DE WEBSITE DOOR SALONIZED GEËXPLOITEERD, EN WAAR VAN TOEPASSING, OOK TEN BEHOEVE VAN SALONIZED B.V.

HIERNA VERWIJZEN WIJ NAAR SALONIZED MET DE WOORDEN ‘WIJ’, ‘ONS’ EN ‘ONZE’.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE EN/OF HET PLATFORM (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ONZE EN ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN SALONIZED OF DERDEN), U DAARTOE TOEGANG TE VERSCHAFFEN OF DAAROP TE BLADEREN, VERKLAART U DEZE VOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN EN TE VOLDOEN AAN ALLE GELDENDE WET- EN REGELGEVING. INDIEN U NIET KUNT INSTEMMEN MET DEZE VOORWAARDEN OF U ZICH NIET WENST TE HOUDEN AAN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN, VERZOEKEN WIJ U DE WEBSITE EN/OF HET PLATFORM TE VERLATEN.

PRIVACY

Wanneer u de website en/of het platform bezoekt c.q. daarop inlogt, ongeacht of u een bezoeker of gebruiker van het platform bent, dan mogen wij uw persoonsgegevens vastleggen. Alle verzamelde persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie. Wij maken alleen gebruik van deze persoonsgegevens voor de hierin vermelde doeleinden en beschermen eventueel verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze verklaring bevat informatie over de doeleinden die wij nastreven bij de verwerking van op de website en/of het platform verzamelde persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wanneer u de website en/of het platform bezoekt, verzamelen en verwerken wij gegevens van u als bezoeker of gebruiker, zodat wij u van informatie kunnen voorzien en/of bepaalde content, diensten en nieuws ter beschikking kunnen stellen en/of deze diensten, de website en/of het platform kunnen (door)ontwikkelen of optimaliseren ten behoeve van onze bedrijfsvoering.

Indien u per e-mail contact met ons opneemt, gebruik maakt van webformulieren op de website en/of het platform, dan wel per post, per fax of een ander offline communicatiemiddel contact met ons opneemt, dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens die wij kunnen bewaren om daarmee uw verzoek om inlichtingen te verwerken, in te gaan op verzoeken en om onze diensten, de website en/of het platform te verbeteren.

Wanneer u een account bij Salonized aanmaakt, dan dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw e-mailadres, naam, adres en inloggegevens). Bij de aanschaf van een abonnement op een dienst dient u verder uw naam, factuuradres en gegevens voor controle van de betaling te verstrekken.

Door u verstrekte informatie mogen wij gebruiken om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld over nieuwe diensten op de website en/of het platform, om u korting aan te bieden of aanbiedingen te doen, of nieuwsbrieven of andere content of diensten waarvoor u mogelijk belangstelling hebt, tenzij u ons via privacy@salonized.com laat weten dat u geen aanbiedingen van Salonized wenst te ontvangen. Wij gebruiken de website en/of het platform niet om bijzondere gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens e.d.

COOKIES

Wij laten cookies achter waarmee verschillende soorten gegevens via de website en/of het platform worden verzameld en verwerkt en wij gebruiken deze informatie op verschillende manieren, zoals hierna beschreven.

Wanneer u de website en/of het platform bezoekt, dan maken wij gebruik van cookies om bepaalde wezenlijke gegevens te verzamelen (zoals onder andere: taalinstellingen, inloggegevens en IP-adres) om ons te helpen onthouden wat uw inloggegevens, controlegegevens, taalinstellingen en andere essentiële gegevens zijn, zodat u eenvoudig de weg kunt vinden op onze website en/of ons platform.

Verder maken wij gebruik van cookies om ons te helpen niet-essentiële gegevens, zoals uw gebruikersvoorkeuren te onthouden, zodat uw ervaring als gebruiker optimaal is, of om uw apparaat bij een volgend bezoek aan onze website en/of ons platform te herkennen. Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens; zo wordt er een cookie achtergelaten dat uw gebruikersnaam opslaat wanneer u op de ‘remember me’ (onthoud mij) knop klikt bij het inloggen.

Naast onze eigen cookies werken wij samen met diverse gerenommeerde bedrijven die ons bijstaan bij de analyse van het gebruik van de website en/of het platform, en bij het optimaal laten functioneren van onze website en/of het platform, zodat u de best mogelijke ervaring wordt geboden. Op dit moment maken wij gebruik van (i) Google Analytics en Google Adds door Google Inc. waarmee wij het verkeer op onze website en/of ons platform bijhouden en u speciaal op u afgestemde aanbiedingen ontvangt, (ii) monitoring cookies om het functioneren van onze website en/of ons platform te controleren, (iii) Twitter, Facebook en Google+ zodat u eenvoudig kunt inloggen indien u ons wilt volgen op die platforms, op sociale media of content van onze website met derden wilt delen, en (iv) Doubleclick.net dat ons helpt uw voorkeuren op onze website in de gaten te houden.

De website en/of het platform kunnen knoppen, widgets of content bevatten die aan diensten en/of websites van derden, bijv. Twitter en Facebook, gekoppeld zijn. Deze derden kunnen ook cookies bij u achterlaten. Salonized heeft geen invloed op de verspreiding van cookies door deze derden en kan ze ook niet blokkeren op die websites. Voor meer informatie over de cookies van bedoelde derden wordt u verwezen naar hun website.

Uiteraard respecteren wij de door u gekozen instellingen met betrekking tot cookies. Indien u ermee akkoord gaat dat er bij uw bezoek aan de website en/of het platform andere cookies dan die voor analysedoeleinden op uw apparaat achterblijven, dan kiest u voor ‘opt-in’. Indien u niet wilt dat wij persoonsgegevens van u verzamelen, dan kiest u daar niet voor. Het kan zijn dat wij essentiële/verplichte cookies achterlaten, zodat wij bij uw volgende bezoek aan de website en/of het platform via dezelfde browser nog weten welke keuze u gemaakt hebt.

Wij maken u er ook op attent dat wij er alles aan doen om uw keuzes te respecteren. Sommige cookies vallen mogelijk niet onder de door u gekozen instellingen. Indien dit een probleem voor u is, dan raden wij u aan om de cookies-instellingen via uw browser aan te passen; raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser. Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

OVERIGE BEPALINGEN

Zonder voorafgaande kennisgeving zullen wij deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Wij adviseren u om regelmatig te controleren of deze voorwaarden zijn herzien. Wij brengen u wel via duidelijk herkenbare mededelingen op onze website en/of ons platform op de hoogte van belangrijke wijzigingen, die van nadelige invloed op uw belangen kunnen zijn, al verwachten wij dergelijke wijzigingen niet in de nabije toekomst. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden waartoe u via een koppeling op de website en/of het platform toegang hebt.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die in verband daarmee ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Vragen over deze voorwaarden, met betrekking tot inzage in en de juistheid van informatie die u ons via de website en/of het platform heeft verstrekt, of verzoeken om verwijdering van verouderde informatie kunt u bij ons indienen op het volgende e-mailadres: privacy@salonized.com.

v2016.1